تعداد ویدیو

انتشار ویدیوی شما

تمامی فرم های تکمیل شده از جانب مخاطبین گرامی “بانه تی وی” کمتر از 24ساعت بررسی و پس از تایید همکاران این رسانه، منتشر خواهد شد

– فقط ویدیوهای که موضوعات یا تصویر آن مرتبط با مناطق کردنشین می باشد، ارسال نمایید تا مورد بررسی قرار گیرد​